Tel: 00385 49 274 021

LTM CERT

LTMCert je nakon akreditacija dobio i ovlaštenje za certifikacijsko tijelo.

Poštovani klijenti,

sa zadovoljstvom Vas želimo obavijestiti da je naše tijelo osnovano 2014. i akreditirano 2016.godine uspješno prošlo akreditacijske nadzore te dobilo ovlaštenje MGIPU kao certifikacijsko tijelo za više građevnih proizvoda.

Osnovne informacije o postupku prijave za certifikacije možete pronaći na LTM-CP-04.Ob02 Informacije o prijavi za certifikaciju.

 

LTM_CERT

Područje certifikacije LTMCert-a su sljedeći proizvodi:

  • vrata, prozori, zaklopci, ulazna vrata i srodni proizvodi  (prema normama EN 14351-1 i EN 16034)
  • proizvodi za kontrolu požara i dima (prema normama EN 12101-1, EN 12101-2, EN 12101-3, EN 12101-7, EN 12101-8 i EN 15650

Certifikacijska shema prema kojoj se certificiraju ovi proizvodi vidljiva je u obrascu LTM-CP-04.Ob03 Certifikacijska shema

LTMCert je organizacijska jedinica LTM  – laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o.

Od 28.3.2017. LTMCert kao organizacijska jedinica  LTM-a je ovlašten od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH za radnje izdavanja certifikata o stalnostim svojstava građevnih proizvoda ( u sustavu 1).

Temeljem toga je LTMCert postao  prijavljeno tijelo (Notified Body) broj NB 2483 za provođenje radnji početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda, te izdavanje certifikata o stalnosti svojstava gore navedenih građevnih proizvoda ( registar prijavljenih tijela dostupan je na Nando bazi podataka).

Usklađeno područje obuhvaća proizvode za koje postoji usklađena tehnička specifikacija i podrazumijeva primjenu Uredbe (EU) 305/2011, a neusklađeno područje se odnosi na sve druge proizvode.

Objašnjenja u vezi s ostalim sustavima ocjenjivanja i s postupcima donošenja europske i hrvatske tehničke ocjene navedena su u Uredbi 305/2011 te u Zakonu o građevnim proizvodima.

Postupak certifikacije – ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provodi se u skladu sa ZGP, glava II. za usklađeno područje uz primjenu :

 

Stavljanje građevnih proizvoda na hrvatsko, odnosno europsko tržište

TRŽIŠTE RH

A) Za postupke započete do 30.6.2013.:

  • Građevni proizvodi s Izjavom o sukladnosti i oznakom u skladu sa ZGP (NN 87/08 i 25/13) smiju biti na raspolaganju na tržištu do 30. lipnja 2015., a rabiti se za građenje do 30. lipnja 2016. godine (članak 81. i 88. ZGP)
  • Postupci za održavanje valjanosti tih dokumenata mogu se provoditi u skladu s propisima na temelju kojih su nastali (članak 81. ZGP)
  • Proizvođač može sastaviti izjavu o svojstvima prema novom ZGP, na temelju potvrde o sukladnosti ili izjave o sukladnosti izdane prije stupanja na snagu ovoga Zakona (članak 83. ZGP). Sadržaj izjave o svojstvima za usklađeno područje definiran je u prilogu III. Uredbe 305/2011, a sadržaj Izjave o svojstvima za neusklađeno područje propisat će ministar pravilnikom iz čl. 55. ZGP (još nije donesen!)

 

B) Za postupke započete od 1.7.2013.:

  • za usklađeno područje obavezna primjena postupaka prema prilogu V. Uredbe 305/2011, izdavanje Izjave o svojstvima i stavljanje CE oznake na proizvod (CE znak). Sadržaj izjave o svojstvima za usklađeno područje definiran je u prilogu III. Uredbe 305/2011
  • za neusklađeno područje obavezna primjena glave III. ZGP, izdavanje Izjave o svojstvima i stavljanje C oznake na proizvod (C znak). Sadržaj Izjave o svojstvima za neusklađeno područje propisat će ministar pravilnikom iz čl. 55. ZGP (još nije donesen!)

 

TRŽIŠTE EU

  • U usklađenom području proizvod se može stavljati na tržište drugih država članica EU (i tržišta EEA) nakon izdavanja Izjave o svojstvima (u skladu s Uredbom) i stavljanja CE oznake na proizvod
  • U neusklađenom području primjenjuje se Uredba (EZ) 764/2008 (tekst HRENGL). Proizvod se može stavljati na tržište drugih država članica EU (i tržišta EEA) nakon izdavanja Izjave o svojstvima (u skladu sa ZGP) i stavljanja C oznake na proizvod (čl. 26., 29. i 30. ZGP). Pri tome mogu postojati određena ograničenja pojedinih država članica o čemu je informacija navedena na Kontaktnoj točki članice ( Popis kontaktnih točaka država članicaKontaktna točka MGIPU)

Postupak ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u LTMCert-u definiran je u LTM-PR-01 Pravila za certifikaciju koja služe kao opće obavijesti sudionicima certifikacije o postupku, zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje certifikata, te o pravima i obvezama LTMCert-a i podnositelja prijave.

Za stjecanje certifikata proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik treba poslati ispunjenu LTM-CP-04.Ob01 Prijava za certifikaciju, na temelju čega započinje postupak certificiranja.

Registar valjanih potvrda/certifikata dostupan je svima na internet stranici LTM d.o.o.